Archive

Posts Tagged ‘Ardha Padmasana’

Ardha Padmasana

May 21st, 2009

Ardha Padmasana: 2 minutes each side

Ado Mukha Shvanasa: 12 breaths

Savasana: 10 minutes